Facebook

Regulamin zakupów

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 

1.Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem internetowym www.sklep.irving.pl i administratorem danych osobowych w Sklepie Internetowym jest AMBER SPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w (02-867) Warszawie, przy ul. Baletowej 5C, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 380078, o kapitale zakładowym w wysokości 710.000 PLN wpłaconym w całości, NIP: 1231241218, REGON: 142835111, zwana dalej ,,Właścicielem”.

 

2.Sprzedaż produktów w Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresem: www.sklep.irving.pl w sieci Internet, oraz obsługę Sklepu Internetowego, w porozumieniu z Właścicielem, na podstawie niniejszego Regulaminu, prowadzi :  firma Józef Bułat PPUH ,,PIK” Bułat Józef, prowadzącej działalność gospodarczą  na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 6-8, Stargard Szczeciński, NIP 854-15-79-292, REGON 810950217, zwana dalej ,,Usługodawcą.

 

 

Kontakt ze Sklepem Internetowym:

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@irving.pl

nr telefonu: 512 158 149 (poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 17.00).

Konto bankowe dla wpłat na zamówienia w Sklepie:

Józef Bułat PPUH ,,PIK” Bułat Józef

31 1240 3901 1111 0000 4220 1566

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

Regulaminie  – rozumie się przez to niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Kliencie (Kupującym) – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

Konsumencie – rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 2014 r.  poz. 121  z późn. zmianami).

 

Dane osobowe – dane osobowe udostępniane Właścicielowi przez Klienta przy dokonywaniu   Zamówień w Sklepie Internetowym.

 

Usługodawcy – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Przedmiocie transakcji – rozumie się przez to Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.sklep.irving.pl. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna.

 

Towarze lub Produkcie – rozumie się przez to rzecz ruchomą, prezentowaną w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży

 

Umowie Sprzedaży – rozumie się przez to umowę sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 

Sklepie Internetowym (Sklepie) – rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.irving.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 

Stronie – rozumie się przez to Usługodawcę i Klienta

 

Stronie Sklepu – rozumie się przez to każdą stronę bądź podstronę www znajdującą się pod adresem www.sklep.irving.pl

 

Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

 

1.Warunkiem zawarcia przez Klienta Umowy Sprzedaży z Usługodawcą jest zapoznanie się Klienta z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

2. Sklep Internetowy www.sklep.irving.pl prowadzi sprzedaż produktów, w tym w szczególności herbat, za pośrednictwem sieci Internet, na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

3.Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sklep.irving.pl są oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

5.W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji bądź alternatywne przeglądarki internetowe np. Mozilla Firefox lub Opera
b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

6.Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.irving.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, do których uiszczenia obowiązany jest Klient.

 

2. Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową www.sklep.irving.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego. Sklep nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia

i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania zamówienia.

 

6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, Klient otrzyma drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia lub otrzyma potwierdzenie Zamówienia telefonicznie na podany numer telefonu, najpóźniej w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia (moment zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Stronami).

 

7. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem uznania rachunku bankowego Sklepu w przypadku płatności przelewem/przelewem online lub z momentem pozytywnej autoryzacji transakcji w przypadku płatności kartą lub z momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

 

8.Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

 

9.W przypadku wystąpienia braku Towaru, na który Klient będący Konsumentem  złożył zamówienie, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, a Klientowi  przysługuje wówczas prawo do zwrotu całej wpłaconej sumy pieniężnej lub prawo do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na Towar odpowiadający tej samej jakości i przeznaczeniu , co Towar pierwotnie zamówiony oraz za tę samą cenę.

10. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Produkcie

na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć okres pomiędzy złożeniem zamówienia a momentem uznania rachunku bankowego Sklepu (opcja ,,przelew/przelew online”) lub momentem pozytywnej autoryzacji transakcji (opcja ,,płatność kartą”) (zwykle 1-2 dni robocze).

 

4. Kupujący ponosi koszty dostawy (wysyłki) określone w cenniku dostawy. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik dostawy”.

 

§ 5 Płatności

 

1.Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny lub, na życzenie Klienta, faktura VAT.

 

2. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

-  za pobraniem - należną kwotę pobiera przy odbiorze Towaru Poczta Polska lub kurier,

-  kartą lub przelewem online -  przelewem na konto bankowe Sklepu

 

 

                                                     § 6 Odstąpienie od umowy                               

 

Prawo odstąpienia od umowy.

Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować nas ( Józef Bułat PPUH ,,PIK” Bułat Józef ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard Szczeciński lub pocztą elektroniczną na adres sklep@irving.pl.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej ( www.sklep.irving.pl ). Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, prześlemy mu  niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

Przesyłając formularz odstąpienia od umowy drogą elektroniczną prosimy o wskazanie w tytule wiadomości oznaczenia ODSTĄPIENIE.  

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz mająca krótki termin przydatności do spożycia.

 

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Konsumenta zwracamy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o  decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać rzecz Usługodawcy - Józef Bułat PPUH ,,PIK” Bułat Józef, ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard Szczeciński - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

 

 

§ 7 Procedura reklamacji

 

1. Reklamacje można składać:

a) pisemnie na adres siedziby Właściciela - Amber Spark S.A. ul. Baletowa 5C,  

    02-867  Warszawa,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając reklamację na adres

    serwiskonsumenta@irving.pl

c) za pośrednictwem strony www.sklep.irving.pl lub www.irving.pl

 

2.Składając reklamację należy dostarczyć do Właściciela reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i pismem opisującym przedmiot reklamacji oraz wskazującym oczekiwania dotyczące sposobu załatwienia reklamacji.

 

3. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta wada reklamowanego towaru zostanie usunięta lub towar zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad.

 

4.Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient będący Konsumentem może zamiast wymiany towaru na nowy żądać usunięcia wady reklamowanego towaru albo zamiast proponowanego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad,  chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad , rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności na jakie narażałby na Klienta inny sposób zaspokojenia (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks Cywilny ( Dz. U. z2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami).

 

5. Klient może żądać usunięcia wady lub wymiany towaru na wolny od wad w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady.

 

6. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu do zgłoszenia żądania usunięcia wady lub wymiany towaru, o którym mowa wyżej nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od daty wydania rzeczy Konsumentowi.

 

7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§ 8 Ochrona danych osobowych

 

1.Dane osobowe  przetwarzane będą przez Właściciela – będącego administratorem danych.

 

2. Dane osobowe przetwarzane będą  przez administratora danych  w celu prawidłowej realizacji Umów Sprzedaży, jak również w celu marketingu znajdujących się w ofercie administratora danych usług lub produktów oraz przeprowadzania w tym zakresie analiz rynkowych.

 

 

3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.  

4. Dane są przekazywane dobrowolnie. Jednocześnie administrator danych informuje, że podanie Danych Osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji Umów Sprzedaży i odmowa ich podania jest równoznaczna z rezygnacją ze złożenia Zamówienia.

 

 

§ 9 Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Właściciela.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta ( Dz.U.2014.827 ) oraz  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

zawartych umów między Usługodawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz.296 ze zm.).

 

3. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich. Informacje o zasadach dostępu do tych procedur możecie Państwo uzyskać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

 

4. Przewiduje się możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany obowiązują w terminie 7 dni od daty ich publikacji na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian, z tym że Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 

 

 

Data opublikowania regulaminu: 18 grudzień 2014

 

Sklep jest w trybie podglądu
Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Regulaminie zakupów.

created by agencja interaktywna Blue Paprica

 

Sklep internetowy od home.pl